Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

(Tiền thân là Chi nhánh Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà – Trung tâm thí nghiệm điện)

A. Tóm tắt số liệu về tài chính trong 03 năm 2015, 2016, 2017.

TT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

1

Tổng tài sản

24.280.503.495

23.018.950.746

24.901.763.230

2

Tổng nợ phải trả

22.428.487.116

21.192.361.787

22.162.585.701

3

Tổng cộng nguồn vốn

1.852.016.379

1.826.588.959

2.739.177.529

4

Tài sản ngắn hạn

18.694.246.235

18.116.944.968

20.755.954.801

5

Nợ ngắn hạn

22.127.387.116

20.587.091.690

21.557.315.604

6

Tổng doanh thu

6.353.550.595

11.151.123.135

14.905.680.684

7

Lợi nhuận trước thuế

156.016.379

974.572.580

912.588.570

8

Lợi nhuận sau thuế

156.016.379

974.572.580

912.588.570