BẢNG KÊ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DO KHÁNH NGUYÊN THỰC HIỆN

STT Tên hợp đồng và thời gian thực hiện Chủ đầu tư Năm thi công Giá trị hợp đồng

(đồng)

1 Hợp đồng kinh tế số  384/HĐ/TNĐK/VH-ETC/2018 về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện nhà máy thủy điện Nậm Na 2 và Nậm Na 3 năm 2018 Công ty cổ phần quản lý vận hành thủy điện Tây Bắc 2018 863.647.222
2 Hợp đồng kinh tế số  03/HĐKT/TNĐK/2019/NQ3-KN về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ năm 2019 Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 Công ty TNHH MTV thủy điện Nho Quế 3 2019 484.515.240
3 Hợp đồng kinh tế số  04/HĐKT/TNĐK/2019/NQ2-KN về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ năm 2019 Nhà máy thủy điện Nho Quế 2 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Nho Quế 2019 220.000.000
4 Hợp đồng kinh tế số  02/2019/HĐKT/NCC-KN về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ Công trình thủy điện Nậm Chiến 2019   Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến 2019 1.185.888.000
5 Hợp đồng kinh tế số  1402/HĐ/TNĐK-2019 về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ năm 2019 các nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2, Nậm Công và Nậm Sọi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc 2019 528.661.931
6 Hợp đồng kinh tế số  03/2019/HĐ/TNĐK/YTS-KN về  việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ năm 2019 Nhà máy thủy điện Yan Tam Sen Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên – Sông Đà 7 2019 397.417.000
7 Hợp đồng kinh tế số  38HĐ/TNĐK/NL-KN/2019 về việc thí nghiệm hiệu

 chỉnh định kỳ năm 2019 Nhà máy thủy điện Nà Nòa tỉnh Cao Bằng

Công ty cổ phần thủy điện luyện kim Cao Bằng 2019 840.401.000
8 Hợp đồng kinh tế số 1804/2019/HĐ/TNĐK/NH-KN về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ Nhà máy thủy điện Nậm He năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Nậm He 2019 263.462.000
9 Hợp đồng kinh tế số 18/NMTT-TNĐK-2019 về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ Nhà máy thủy điện Thác Trắng năm 2019 Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 11 – Nhà máy thủy điện Thác Trắng 2019 459.065.000
10 Hợp đồng kinh tế số 2108/HĐKT/2019-SĐ905-KN về việc Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện Nhà máy thủy điện Nậm Khánh năm 2019 Chi nhánh Sông Đà 905 – Công ty cổ phần Sông Đà 9 2019 286.098.000